pages قوانین

قوانین سایت :  1. بلیط ها قابل انتقال به غیر نیستند.
  2. مسئولیت نگهداری از بلیت ها بر عهده خریدان میباشد.
  3. در صورت مفقود یا مخدوش شدن بلیت میتوانید با مراجعه به سایت و ورود به بخش بازیابی بلیت، نسبت به دریافت مجدد آن اقدام نمایید.
  4. تماشاگر عزیز به یاد داشته باشید که بعد از شروع شدن برنامه، از ورود شما به سالن جلوگیری خواهد شد و بلیط از درجه اعتبار ساقط می شود.
  5. در صورتی که تعداد صندلی های انتخابی بیش از یک باشد، لازم است مشخصات ثبت شده روی بلیت با مشخصات حداقل یک نفر از شرکت کنندگان مطابقت داشته باشد.